Avtobus-online.ru

 Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 64/1   
Телефон: +7 (343) 200-21-10 
E-mail: avtobus-online@bk.ru 
Адрес сайта: http://avtobus-online.ru/ 
Город: Екатеринбург 
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 64/1 
Avtobus-online.ru